Algemene voorwaarden

Art 1: Algemene bepalingen
Tenzij andere bepalingen bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegd worden, worden de volgende verkoopsvoorwaarden door beide partijen aanvaard. In elk geval worden verkoopsvoorwaarden gedrukt op het briefpapier en andere documenten van onze klanten niet aanvaard.

Art 2: Offertes
1/ De prijzen en voorwaarden weerhouden in onze offertes worden gegeven zonder enige verbintenis.
2/ De materialen en werkuren kunnen aangepast worden in geval van onvoorziene omstandigheden en/of verborgen gebreken.

Art 3: Prijzen
1/ De prijzen vermeld op de bestelbon of factuur zijn vast en alles inbegrepen voor de vermelde periode. Bij ontbreken van een geldigheidsperiode bedraagt deze 1 maand. Indien wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of de uitvoeringstermijn van de werken en/of omstandigheden, krijgt ELEKTRO-PLUS J. DE JONGE BVBA het recht extra kosten aan te rekenen.
2/ Wanneer het materialen van buitenlandse herkomst betreft, kan ondermeer ook elke wijziging van de wisselkoersen herziening van onze prijzen met zich meebrengen.
3/ Indien de werken na de geldigheidsperiode van de offerte worden uitgevoerd, kunnen eventuele prijsstijgingen worden toegepast voor materialen die aan prijswisselingen zijn onderworpen.

Art 4: Uitvoeringstermijnen van de werken
De uitvoeringstermijnen van de werken en de leveringstermijnen gelden enkel ten titel van inlichting en zijn niet bindend voor ELEKTRO-PLUS J. DE JONGE BVBA. Niettemin zullen deze opgegeven termijnen zo stipt als het kan nageleefd worden, doch vertraging kan geen aanleiding geven tot het eisen van schadevergoedingen, noch het verbreken van het contract. In geval van overmacht zoals: stakingen, oorlog, verbod van in- en uitvoer, machinedefecten, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden en hun directe gevolgen en alle mogelijke oorzaken welke een stilstand en/of vertraging van de werken en /of leveringen met zich meebrengt, kan ELEKTRO-PLUS J. DE JONGE BVBA de uitvoeringstermijn van de werken of de leveringstermijn verlengen, zonder recht op schadevergoeding van welke aard ook vanwege de klant.

Art 5: Kwaliteit en gebreken
In geval de koper / klant de niet-conformiteit van de geleverde prestaties en/of goederen opwerpt, hetzij voor als na de geleverde werken of goederen, zal de koper de bewijslast dragen van de niet-conformiteit van deze.

Art 6: Betaling
Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum in de zetel van onze firma. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn is, zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 10 % per jaar op de hoofdsom- of het saldo ervan. Hoofdsom- of saldo zullen in geval van niet betalen binnen de 30 dagen na de vervaldag van rechtswege en eveneens zonder ingebrekestelling nogmaals kunnen vermeerderd worden met 10% met een minimum van 125 euro.
Betaling van facturen houdt geen overdracht van eigendom in.
Betaling van factuur betekent geen kwijting van de voorgaande; Uitvoering, levering en/of afwerking van de bestelling kan worden geweigerd als de vervallen factuurbedragen niet werden betaald. Alle kosten, directe en indirecte voortvloeiend uit wanbetalingen zijn ten laste van de klant / koper.

Art 7: Protest tegen betaling
Indien de koper / klant niet akkoord gaat met het bedrag van facturatie, moet hij ELEKTRO-PLUS J. DE JONGE BVBA binnen de 8 kalenderdagen per aangetekende brief in kennis stellen van zijn bezwaren. Deze bezwaren dienen omstandig te worden uitgelegd. Er wordt van uitgegaan dat de klant / koper de facturen naziet zodat wordt aangenomen dat niet kan worden teruggekomen op reeds betaalde facturen.

Art 8: Aansprakelijkheid
ELEKTRO-PLUS J. DE JONGE BVBA kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor de werken weerhouden in de bestelbon.

Art 9: Geschillen
Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.